KWALITEITSSTATUUT PSYCHOLOGENPRAKTIJK NESSE

 

Hulpverleners in de GGZ zijn sinds 2017 verplicht een kwaliteitsstatuut te publiceren. In dit statuut staat belangrijke informatie over de behandeling en randvoorwaarden als een klachtenregeling en regelingen met zorgverzekeraars. 

 

1. INTRODUCTIE

Sinds 2009 werk ik in de eerste lijn. In deze functie behandel ik hoofdzakelijk volwassenen volgens een kortdurende cliëntgerichte methode. Ik heb me ieder jaar verder ontwikkeld door nieuwe opleidingen en cursussen te doen. Ik ben een enthousiaste en betrokken GZ-psycholoog, iemand die gespecialiseerd is in kortdurende behandelingen. Een jonge professional met oog voor vernieuwing en een cliëntgerichte aanpak.

 

In de huidige zorgmarkt is steeds meer nadruk komen te liggen op de efficiëntie van de zorg. Er moet productie worden gedraaid en de zorg is zakelijker geworden. Hoewel het een goede ontwikkeling is dat zowel cliënten als hulpverleners aan het denken worden gezet over de kosten van de zorg, zie ik een keerzijde aan deze ontwikkeling. Om mij heen zie ik wachtlijsten toenemen en zie ik mensen vastlopen in de stroperigheid van grote instellingen. Hiernaast zie ik hulpverleners onder druk worden gezet om meer te presteren en zie ik dit ten koste gaan van hun gezondheid en kwaliteit van de hulpverlening. 

 

Mijn idee is om als zelfstandige meer tijd voor mijn cliënten te creëren, om zo kwalitatief betere zorg te kunnen bieden. Hiernaast zal ik intensief samenwerken met huisartsenpraktijken waardoor ik laagdrempelig benaderbaar ben voor zowel verwijzer als cliënten. 

 

2. MIJN BEDRIJF

Psychologenpraktijk Nesse is in mei 2018 opgericht. De AGB-code van mijn bedrijf is 94063854 en mijn persoonlijke AGB-code is 94010844. Ik werk vanuit twee huisartsenpraktijken, namelijk huisartsenpraktijk “De Vecht” in de Vechtstraat 80 in Groningen en “Medisch Centrum Ten Boer” aan de Ticheldobben 8 in Ten Boer. Ik bied vanuit deze praktijken kortdurende behandelingen binnen de BASIS GGZ (BGGZ) aan VOLWASSENEN van 18 jaar en ouder. Ik behandel altijd individueel, maar er is ook de mogelijkheid om mensen mee te nemen naar de gesprekken. Je kan iemand meenemen naar een gesprek ter ondersteuning, maar ook om met elkaar het gesprek aan te gaan, zoals bij relatieproblemen.

Ik heb een breed scala aan behandelmethodes die ik in kan zetten, waaronder technieken uit de CGT, EMDR en NLP. Ook heb ik meerdere jaren ervaring met relatiegesprekken. Voor de meeste behandelingen geldt dat de gesprekken door de zorgverzekeraar vergoed worden. Laat je hier voor de behandeling door mij over informeren of overleg met je zorgverzekeraar.

 

Ik ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), waarmee ik toegang heb tot de nieuwste ontwikkelingen in mijn vakgebied. Via het NIP kun je eventuele klachten bespreekbaar maken, die je hebt over mijn functioneren. Naast de beroepsvereniging, onderhoud ik ook contacten met hulpverleners binnen het zorgveld van de psychologie en neem ik deel aan intervisie. Elk jaar volg ik cursussen om mijn vakkennis uit te breiden of up to date te houden. Op deze manier zorg ik ervoor dat ik je de zorg kan bieden die kwalitatief voldoet aan de hoogste eisen.

 

3. INFORMATIE OVER DE BEHANDELING

Voorafgaand aan een traject heb je een verwijsbrief nodig van een huisarts. Vervolgens kun je je bij mij aanmelden via cor@praktijknesse.nl, of je kunt bellen via 06 152 754 84. Er is op dit moment geen wachtlijst. Ik ben de enige behandelaar van mijn praktijk, dus je hebt met mij een intakegesprek en ik zal naar aanleiding van het intakegesprek een verslag maken met daarin een conclusie en een behandeladvies. Omdat een intakegesprek ook een kennismakingsgesprek is, zal ik in een tweede gesprek het verslag met je doornemen en met je bespreken óf en hoe je het traject verder voort wil zetten.

Een intakegesprek duurt 1 tot 1,5 uur en voorafgaand aan dit gesprek zal ik je vragen een korte klachtenlijst in te vullen (OQ-45). Deze klachtenlijst kun je digitaal invullen en dient ter ondersteuning van het intakeproces, maar geeft ons na de behandeling ook inzicht in hoeveel vooruitgang je hebt geboekt. Ik maak er een gewoonte van om de behandeling te starten met deze voormeting en af te sluiten met een nameting, om zo ook aan het eind van een traject een goed onderbouwde afsluiting te kunnen doen. Van zowel het intakeverslag als de afsluiting zou ik graag een kopie sturen naar je verwijzer (meestal uw huisarts). Ik heb hiervoor je toestemming nodig en zal dan ook nooit enige informatie delen met anderen voordat je toestemming hebt verleend. Ook met je toestemming mag ik alleen iets versturen als je hiervan de inhoud hebt gelezen.

Je gegevens worden dus nooit met derden gedeeld, maar er geldt hierop een uitzondering. Wanneer er sprake is van zeer belastende omstandigheden, bijvoorbeeld ernstig huiselijk geweld of kindermishandeling, dan kan een hulpverlener verplicht zijn het beroepsgeheim te verbreken. Dit is wel alleen in zeer uitzonderlijke situaties.

Na de intake volgt de behandeling. Tijdens het tweede gesprek zal ik met je mijn conclusie en behandeladvies bespreken. Op basis hiervan wil ik samen met je het behandelplan opstellen waarin we afspreken wat je wilt bereiken met de behandeling, welke methodes we gebruiken en hoe lang we schatten dat de behandeling gaat duren.

Gedurende de behandeling zal ik regelmatig met je stil staan bij de vorderingen van de behandeling en of het je brengt waar je naar op zoek bent. Aan het eind van de behandeling zal ik met je afsluiten door een tweede maal de klachtenlijst af te nemen en deze te vergelijken met de scores van de eerste keer dat je deze hebt ingevuld. De conclusie hiervan neem ik met je door en bespreek welke handvatten je hebt overgehouden aan de behandeling. Deze handvatten leggen we vast in een terugvalpreventieplan waarmee je een document in handen hebt om op terug te vallen in de toekomst. In dit document beschrijven we ook eventuele signalen van terugval, om deze tijdig te kunnen herkennen.

 

Zorgverzekeraars vragen van alle hulpverleners in de GGZ om de uitkomsten van de voor- en nameting van de trajecten naar hen door te sturen. Mocht je hier vragen over hebben, stel ze gerust.

 

 

PRIVACY BELEID

Psychologenpraktijk Nesse hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Psychologenpraktijk Nesse houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Psychologenpraktijk Nesse zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN CLIËNTEN

Persoonsgegevens van cliënten worden door Psychologenpraktijk Nesse verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratieve doeleinde;

-          Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Psychologenpraktijk Nesse de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres;

-          Adres

-          Geslacht

-          Burgerlijke staat

-          Geboortedatum

-          Burgerservicenummer (BSN)

-          Het document nummer en type van uw identiteitskaart

-          Verzekeringsgegevens

-          Gegevens over gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door Psychologenpraktijk Nesse opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-          Het leveren van het elektronische patiëntendossier

-          Het leveren van een beveiligd mailsysteem

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BINNEN DE EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

BEWAARTERMIJN

Psychologenpraktijk Nesse bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-          Alle personen die namens Psychologenpraktijk Nesse van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-          We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-          Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

CONTACT GEGEVENS

Psychologenpraktijk Nesse

Vechtstraat 80

9725 CW Groningen

E cor@praktijknesse.nl

M 0615275484

W www.praktijknesse.nl